Tiếng Việt

Capitulum Generale Video Intro

chapter.JPG

Video Intro of the General Chapter 2013

Kinh Cầu Cho Tổng Tu Nghị 2013

prayer.jpg

Lạy Thiên Chúa tình yêu,
Là nguồn mạch mọi thiện hảo
Là Thiên Chúa Hằng Sống của lịch sử
Mãi mãi tín trung với kẻ mọn hèn.

Cha đã gọi chúng con sống hiệp thông
trong đời sống trung thành theo Đức Kitô

Syndicate content